fredag 24 februari 2012

Bildningsnämndens februarimöte

För första gången ska jag lägga ut det pressmeddelande som skrevs inför nämndens möte igår. Där kan ni läsa de frågor som vi ville lyfta fram, sedan får vi se om media gör det samma.......


Ärende 11Verksamhetsberättelse och bokslut för 2011

Elever i Linköpings kommunala gymnasieskolor presterar bättre än kommungenomsnittet, samtliga behöriga sökande till grundläggande vuxenutbildning har erbjudits plats och fler väljer att läsa yrkesutbildningar på Komvux. Det visar bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2011.

A)Elever i Linköpings kommunala gymnasieskolor presterar bättre än både kommungenomsnittet och ungdomar i andra jämförbara kommuner.
Det gäller den genomsnittliga betygspoängen, de som fullföljer gymnasieutbildningen och de som får grundläggande behörighet till universitet och högskola.
Den genomsnittliga betygspoängen är även högre jämfört med tidigare år.

Sett till helheten är utbildningsnivån i Linköping högre än föregående år och mycket hög jämfört med andra kommuner.

- Våra elever presterar bättre i gymnasieskolan och allt fler får högskolebehörighet, vilket är mycket glädjande. Vi höjer oss från en redan hög nivå, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

Tabell 1(som inte gick att få in som tabell...)
Resultat från slutbetygen i kommunala gymnasieskolor i Linköping Samtliga elever (se),Flickor (fl)och Pojkar (po)för 2011 och 2010:
Genomsnittlig betygspoäng
14,4 och 14,2 (se) 14,9 och 14,9 (fl.) 13,9 och 13,5 (po)

Den genomsnittliga betygspoängen för elever i kommunala gymnasieskolor har ökat jämfört med 2010.

Tabell 2
Resultat från slutbetyg i kommunala gymnasieskolor i Linköping
Samtliga elever, Flickor och Pojkar för 2011 och 2010: Andel (%) som är grundläggande behöriga
89,6 och 89,1 (se)90,7 och 93,1 (fl) 88,3 och 84,5 (po)

Andelen elever i kommunala gymnasieskolor som är grundläggande behöriga till universitets- och högskolestudier har ökat jämfört med 2010.

Tabell 3
Jämförelse med kommunala gymnasieskolor i andra kommuner
Utifrån Flickor (fl), Pojkar (po) och Totalt (to)

a) Genomsnittligt betygspoäng
Linköping 14,9 (fl) 13,9 (po) 14,4 (to)
Medel 7- kommuner 14,5 (fl) 13,2 (po)13,9 (to)
Större städer 14,6 (fl) 13,3 (po) 14,0 (to)
Samtliga kommuner 14,7 (fl) 13,4 (po)14,0 (to)

b) Grundläggande behörighet till högskola
Linköping 91 (fl) 88 (po) 90 (to)
Medel 7-kommuner 88 (fl) 83 (po) 86 (to)
Större städer 90 (fl) 84 (po) 87 (to)
Samtliga kommuner 90 (fl) 85 (po) 87 (to)

c) Fullföljd utbildning inom 4 år
Linköping 80(fl) 76 (po) 78 (to)
Medel 7-kommuner 79 (fl) 75 (po) 77 (to)
Större städer 79 (fl) 74 (po) 77 (to)
Samtliga kommuner 77 (fl) 72 (po) 75 (to)


Resultaten i kommunala gymnasieskolor i Linköping är goda och jämfört med andra kommuner är resultaten i samtliga fall högre.

Sammantaget visar de goda resultaten att gymnasieutbildningen i Linköping
håller en mycket hög kvalitet.


B) Samtliga behöriga sökande till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Linköping har erbjudits plats, något som har varit ett mål under 2011.

Andelen deltagare i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har ökat jämfört med föregående år.

- Allt fler väljer att läsa en yrkesutbildning på komvux och det är en viktig del för att få fler i arbete, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP). Att läsa en yrkesutbildning innebär att du är väl förberedd för arbetslivet, fortsätter Carina Boberg.

C) Den stora förändringen på arbetsmarknadsområdet är sammanslagningen av Jobbtorget och Kunskapstorget den 1 juli 2011.
Då bildades Jobb- och Kunskapstorget med syfte att uppnå en bättre samordning och för att ge individen en helhetslösning utifrån både ett arbets- och ett utbildningsperspektiv.

Under våren 2012 genomförs en organisatorisk förändring på enheten för att sätta in resurserna där de gör störst nytta.

- Förändringarna innebär att vi kan nå ut mer effektivt och kan vässa kommunens arbete med att få ut människor i arbete, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

D)Bildningsnämnden redovisar ett överskott på sammanlagt 10,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 1,4 procent jämfört med budget.

Överskottet på 10,7 miljoner kronor består av 10,5 miljoner kronor för nämndens anslagsmedel och 200 000 kronor för de kommunala utförarna.
Överskottet beror på färre elever än budgeterat, lägre snittkostnader på grund av elevernas förändrade programval, lägre interkommunala kostnader, stora lokalavvecklingar samt lägre efterfrågan inom vuxenutbildningen.

Anders Ljungstedts gymnasium har trots åtgärdsplan för återställande av eget kapital ökat sitt underskott. Enligt budget för 2011 skulle de haft ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Istället redovisar de ett underskott på -4,5 miljoner kronor.

- Vi behöver arbeta mer med att locka fler elever till yrkesprogrammen, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).
Vi fortsätter även vårt arbete med att stärka vuxen- och uppdragsutbildningsverksamheterna för att öka intäkterna och få in fler verksamheter i skolan, så att vi kan ha kvar viktiga personal- och lokalresurser.


Ärende 14 Samverkansavtal Nationellt godkänd idrottsutbildning

Bildningsnämnden godkänner att samverkansavtal tecknas för förstahandsmottagning till nationella program för Linköpings elever som idrottsligt är antagna till Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU-utbildning) i andra kommuner. Bildningsnämnden godkänner också Riksidrottsförbundets rekommendationer om merkostnad för dessa elever.

- Vi gör det lättare för elever som vill satsa på elitidrott att komma in på topputbildningar i andra kommuner, något som både elever och föräldrar har önskat. Det blir lättare för lovande och framgångsrika ungdomar att få satsa på sina drömmar inom sitt område, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

Bildningsnämnden godkänner också att samverkansavtal tecknas för förstahandsmottagning till nationella program för elever från andra kommuner som idrottsligt är antagna till NIU-utbildning i Linköping.

NIU-utbildning infördes läsåret 2011/12 som ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning. För att gå NIU-utbildning måste eleven både kvalificera sig idrottsligt och bli antagen till aktuellt nationellt gymnasieprogram.

Detta försvårar möjligheterna för ungdomar att komma in på NIU-utbildningar eftersom antagning till gymnasieskolor i andra kommuner (undantaget samverkansområdet inom Östsam) endast görs i mån plats, det vill säga antagning i andra hand.

Sedan höstterminen 2011 tillämpar Linköpings kommun Riksidrottsförbundets rekommendationer för merkostnader för NIU-utbildningar inom ishockey och konståkning.


Ärende 15 Sommarskola för gymnasieelever
Precis som tidigare år kommer Linköpings kommun att erbjuda sommarkurser för gymnasieelever.

Kurserna riktar sig till elever i årskurs 1 som har betyget F och elever i årskurs 2 som har betyget IG, men även elever som går ut läsår 3 vårterminen 2012 och saknar slutbetyg kan komma att delta.

Kurserna startar i slutet av våren med ett antal undervisnings- och handledningstillfällen för att avslutas med prövning innan terminsstarten på hösten. Kurser kommer att ordnas i Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska. I genomsnitt brukar cirka 150 elever anmäla sig till sommarskolan.

Resultaten har hittills varit att mer än hälften av eleverna har klarat godkänt betyg eller högre. Kurser kommer att hållas på Anders Ljungstedts gymnasium och Elsa Brändströms skola/Birgittaskolan.

Ärende 18 Politikerbesök inom vuxenutbildningen våren 2012
Under våren 2012 kommer bildningsnämndens ledamöter att besöka Anders Ljungstedts gymnasium, Kompetensutvecklingsinstitutet och Studieförbundet Bilda som ett led i nämndens kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen.

- Det är viktigt att vi även följer upp de privata alternativen för att säkerställa att utbildningarna håller god kvalitet, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

Besöken är en uppföljning av den elevenkät som genomfördes i slutet av höstterminen 2011.

/Carina

Inga kommentarer: