tisdag 5 november 2013

Anställa lärlingar, som i Tyskland

Jan Björklund öppnar nu upp möjligheten att anställa lärling, se filen,
http://www.regeringen.se/sb/d/16834/a/227710

Vi måste minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Det ska skrivas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsplats och skola vilket gör att arbetsgivaren får ett större ansvar i sin roll. Lärlingen, eleven, kommer då få möjlighet till utbildning via skola och möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden via sin "lärlingsarbetsgivare"

Jag har själv varit tveksam om vi ska göra som i Tyskland, men samtidigt så ser jag behovet av en bättre koppling mot arbetsmarknaden. Och har andra länder lyckats bra med detta så kan vi lyckas med det även i Sverige.

Mer om förslagen:
    Anställningen är tidsbegränsad och gäller endast inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i utbildningen.
  • I utbildningskontraktet ska avtalas om när en part kan frånträda detta i förtid, t.ex. om eleven missköter sig. I sådant fall upphör även anställningen.
  • Arbete som utförs hos arbetsgivaren utöver APL (till exempel extraarbete på loven) omfattas inte av lagen om gymnasial lärlingsanställning utan kräver en annan anställning.
  • Den som är anställd som gymnasielärling undantas från lagen om anställningsskydd (LAS).
  • Avvikelser från lagen om gymnasial lärlingsanställning får göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.
  • En elev som utför arbete enligt ett utbildningskontrakt ska inte anses som arbetstagare om inte gymnasielärlingsanställning har ingåtts.

(Detta är en rättning som gjorts efter inlägget skrevs. Kan ha fått in virus i den delen jag kopierade från Regeringens hemsida)


     

Inga kommentarer: