måndag 7 juni 2010

Min första valfråga

I Handlingsprogrammet för Linköping 2010-2014 så vill Folkpartiet under Mångfald och integration:

* Ge kommunens personal kompetensutveckling inom mångfaldsområdet
* Att kommunens alla skolor och förskolor arbetar med mångfaldsfrågor
* Skapa ett forum tillsammans med föreningslivet för samordning av integrationsinsatser för nyanlända invandrare och flyktingar
* öka antalet företag inom den sociala ekonomin, så att fler kan bli delaktiga i arbetslivet
* Skapa mötesplatser där infödda och invandrade svenskar kan mötas i vardagliga sammanhang
* Inrätta mentorscentraler för att hjälpa invandrar tillrätta i deras nya hemland
* Öka andelen chefer och övriga anställda med utomnordisk bakgrund i Linköpings kommun


Integration innebär för Folkpartiet en kamp mot utanförskap. Integration är en ömsesidig process, som vi alla kan lära oss något av.
Kampen mot utanförskap handlar om egenmakt och arbete och det är det som är den liberala vägen till integration.
Detta handlar inte bara om flyktingar och invandrare utan även människor som är födda i Sverige.

Jag har som valfråga
Svenska för invandrare (SFI) ska vara under ständig bearbetning. Vi måste ta hänsyn till all kunskap och erfarenhet!

Läste i NU 20/10 om samarbete utvecklar stadsdelar om BID (Business Improvement Districts) och om utvecklingspartner. Lite nya saker att ge sig in på för mig som är intresserad av stadsdelsutveckling!

Vi syns väl i höst?/Carina

Inga kommentarer: