söndag 29 augusti 2010

Torgmöte + debatt om stadsdelsutveckling/integration

Lovade tidigare att jag skulle lägga ut min text, så här kommer den!

Användes i första hand till min radiodebatt - men med lite ändringar så kunde jag använda den även på torget i lördags.

Först så kommer det en 5-minuters inledning (som visade sig vara bara 2minuter!) och sedan en avslutning.

Debatt den 24 augusti Integrationsfrågor
Jag heter Carina Boberg och är ordförande för Geografiska utskottet i Skäggetorp.

Sitter även med i Politisk ledninggrupp – stadsdelsutveckling. Jag är en typisk stadsdelsmänniska – har alltid bott så och kommer att fortsätta med det!

Vi ska idag debattera bostadsfrågor, arbetsfrågor och förorter. Så står det i inbjudan! Jag som folkpartist beklagar att synen på nysvenskar (oavsett vilken generation) är så inrotad att vi behöver en integrationspolitik – här behöver vi göra en gemensam kraftsamling.

I vårt handlingsprogram, Folkpartiet i Linköping, har vi valt att ha ett avsnitt med Mångfald och Integration.

* Vi vill ge kommunens personal kompetensutveckling inom mångfaldsområdet.
* Vi vill att kommunens alla skolor och förskolor arbetar med mångfaldsfrågor och skapa ett forum tillsammans med föreningslivet för samordning av integrationsinsatser för nyanlända invandrare och flyktingar.
* Folkpartiet i Linköping vill också öka antalet företag, skapa mötesplaster/mentorscentraler där alla kan mötas i vardagliga sammanhang och där vi kan hjälpa våra invandrare till rätta i deras nya hemland.
* Vi vill öka andelen chefer och övriga anställda med utomnordisk bakgrund i Linköpings kommun

INGEN stadsdel ska präglas av utanförskap, ett trygghetsmål för oss folkpartister

Nationellt vill Folkpartiet bryta utanförskap genom att samordna och understödja utbildning och arbetsmarknad!
Genom bl.a. förbättrad SFI-undervisning, vidimering av utländsk utbildning, lärlingsjobb, yrkeshögskola, mikrokreditgivning (mindre lån utan säkerhet) vill vi korta ner tiden för den arbetssökande.

När man talar om invandrarföretagare så har man perspektivet försörjning, men när man talar om svenska företagare så har man ett samhällsperspektiv eller självförverklingsperspektiv.
En fungerande företagspolitik som inkluderar de som inte har en typisk svensk bakgrund handlar precis som hos infödda svenskar om frihet och möjlighet till självförverkligande och är lika viktig som att möjliggöra en anställning. De är främst företagare och i andra hand invandrare.

Se bostadsområden som ett kulturellt berikande område – inte en belastning.
Problemet är inte kulturell bakgrund utan att människor med generellt låg utbildningsnivå och låg inkomst koncentreras till en och samma stadsdel, samtidigt som människor som höjer sin inkomst eller utbildningsnivå, oavsett etnisk bakgrund, tenderar att flytta därifrån!

Rörligheten inom städerna är den avgörande frågan!
Våra städer måste rent fysiskt stöpas om för att skapa en ny social infrastruktur. Man ska vilja flytta till eller bo kvar i stadsdelen.

Folkpartiet vill ha blandad bebyggelse med affärer, bostäder och kontor (även på bottenvåning) i våra stadsdelar. En blandad aktivitet ökar det kulturella livet på ”gatorna” och tillsammans med en aktiv näringspolitik dras arbetsplatser till bostadsområden.

Ju längre du bor i ett område med hög arbetslöshet ju större är risken att du själv bli arbetslös. När det är mer socialt accepterat att vara arbetslös, minskar individernas sökaktivitet och individernas arbetslöshetsperiod förlängs.

Svenskhet, Vad är det? Klämd mellan två kulturer, är det ett dilemma för andra generationens invandrare? ”Jag är född här, men jag är inte svensk. Jag bor här, men jag lever inte i Sverige. Svensklänning – inte invandrare, men inte heller svensk, samtidigt både och! Jag är jag och kan jag inte få vara det?”

Sagt på seminarium av våra ungdomar, andra generationens invandrare

”Politiken bör rikta sig till individer och inte till religiösa eller etniska grupper” – så sa Nyamko Sabuni den 24 juli.

Genom en bostads-, arbetsmarknads-, utbildnings- och företagspolitik som riktar sig till alla, oavsett etnisk bakgrund, kan vi få en fungerande integrationspolitik.

Syftet måste vara att bryta de strukturer som hindrar människor av alla kategorier att delta i samhällslivet på lika villkor.

Det handlar om fördomar, rädsla och okunskap när vi bemöter personer från andra etniska grupper eller personer med en speciell tro eller personer som avviker från normen.

* Vi har en misstänksamhet från banker som inte vill bevilja lån till en invandrare
* Vi har en misstänksamhet från hyresvärdar som inte vill släppa in familjen från ett annat land och med många barn
* Vi har en misstänksamhet från arbetsgivarna som inte vill anställa en person med ett ovanligt namn

Jag beklagar detta!
Och jag önskar att jag hade ett svar att ge – men jag fortsätter söka och jag fortsätter med mitt arbete i de olika nätverken i Skäggetorp. Där får jag energi och kunskap för att orka stå emot alla som har främlingsfientliga åsikter.

Jag heter Carina Boberg och kandiderar för Folkpartiet

Inga kommentarer: