fredag 13 september 2013

Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

"En skola som rustar med kunskap och undervisning av god kvalitet är grundläggande för att skapa likvärdiga livschanser och stärka sammanhållningen i vårt land. Att alla ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är även avgörande för jobben, löneutvecklingen och för att värna Sveriges konkurrenskraft"

Så börjar dagens promemoria från Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/36/29/0a4f4eca.pdf

Hur ska vi nå dit? Jo genom
1. Karriär för fler lärare, Fler karriärtjänster, Karriärtjänster till skolor i utanförskapsområden och En möjlig utvidgning av karriärtjänster även till förskolan

2. Fler lektioner i matematik genom att utöka undervisningstiden med en timme även för åk 4-6. Dessutom ska det fjärde året för gymnasieingenjörer permanentas!

3. Fler satsningar för en kunskapsskola, Fortbildningssatsning inom läs- och skrivutveckling, Lärarlyft II förlängs till 2016, Rektorslyft förlängs mewd ett år, Extra resurser till Skolverket för införandet av lärarlegitimationer, Statsbidrag för stimulerande av läxhjälp på skolorna, Speciallärarutbildningen får ytterligare 100 platser och Kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner tas bort för åk 6-9 och minskning åk 1-5

Vi behöver bra skolor och kunniga lärare till våra elever. Våra elever behöver lärare som vill fortsätta förmedla det som de är bästa på - förmedla kunskap. SÅ:
Mycket bra satsningar från Alliansen och från Folkpartiet!

Andra folkpartister som skriver:
http://liberalaanna.blogspot.se/2013/09/bra-larare-ska-ha-bra-betalt.html
http://odenjung.blogspot.se/2013/09/kraftig-satsning-pa-landets-larare.html

/CarinaInga kommentarer: