fredag 6 maj 2011

Gamla strömmen i Ljungsbro

Vi fick idag in vår artikel i Corren

Ta tillvara och utveckla Gamla Strömfårans unika miljö i Ljungsbro

I Ljungsbro, inte långt från Cloettafabriken, finns sedan ungefär 80 år tillbaka en nedlagd strömfåra som tillkom i samband med uppförandet av Malfors kraftverk vid Motala Ström.
I ravinen finns det redan ett rikt växt- och djurliv som är hotat på grund av vattenbrist. Folkpartiet ser potentialen i området och vill därför att kommunen ser över möjligheten att öka vattenflödet och förstärka fiskens möjlighet att förflytta sig uppströms.

Föreningen Vreta Kloster-turism har drivit fram projektet ”Gamla strömfåran” . Projektet går ut på att återställa ett mindre vattenflöde i strömfåran samt utreda möjligheterna att bygga fiskevägar förbi det befintliga kraftverket.
Den idag torrlagda fåran vid Malfors är 2,5 km lång och unik både ur ett geologisk och biologiskt perspektiv . Satsningen på att återställa Gamla strömfåran bidrar bland annat till ett rikt fiskbestånd bestående av öring och harr, men också att bevara hotade arter som ål, nors och aspen.

Att genomföra ett projekt av denna storlek har konsekvenser. Tekniska Verken behöver allt vattenflöde de kan komma åt. Men vi i Folkpartiet vill att vi ska söka efter en möjlighet att trots det skydda och återupprätta växt- och djurlivet vid den gamla strömfåran.

Att satsa på att vitalisera denna sköna och unika naturmiljö skulle medföra att Ljungsbro utvecklas till ett starkare och mer attraktivt besöksmål för turister, fiskentusiaster och stoltare kommuninnevånare.

Gamla strömmen är alltså inte bara viktig för djurlivet och Ljungsbro, Gamla strömmen är viktigt för hela Linköping.

Åsa Wennergren, GU Vreta Närråd (FP)
Carina Boberg, Kommunalråd (FP)
Carl-Fredrik Ideström, Samhällsbyggnadsnämnden (FP)
Reza Zarenoe, Landstingsledamot (FP)
Birgitta Waern, Socialnämnden (FP)
Rebecka Gabrielsson, Kultur- och Fritidsnämnden (FP)
Peter Fischier, Fotograf (FP)

måndag 2 maj 2011

Interpellationssvar om museicensur

Den 26 april besvarade jag en interpellation om "Demokrati inom kulturverksamhet subventionerad av Linköpings kommun". Interpellationen handlade om utställningen Kan svenskheten ta slut?, visades 1/2 till 25/4 på Länsmuséet, och var skriven av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna känner sig svartmålade och ställde därför fyra frågor till mig som kommunalråd för kulturen.

Jag besvarade dessa frågor, men gick sedan vidare till det som interpellationen egentligen handlade om - de värderingar som ligger bakom deras interpellation!

I Sverigedemokraterna samhälle finansieras bara den kultur (de klagar på att skattepengar till utställningen på Länsmuséet)som stödjer deras nationalistiska agendan. Med andra ord - I deras Sverige är det kulturens plikt att likforma samhället, att likforma människan!

I det Sverige som vi andra står upp för är det kulturen som ska ifrågasätta etablerade sanningar och ställa frågor som annars aldrig skulle bli ställda! Jag som politiker ska då hålla mig på armslängds avstånd från kulturen.

Och det tänker jag fortsätta med! För mig som folkpartist är det den fria kulturen som gäller och inte den som Sd vill ha.

Vår politiska sekreterare (som skrev mycket av det tal jag höll) får avsluta detta inlägg:

"Vi kan alltid nå fram till bättre kunskap och mer genomtänkta idéer. Men vi kan aldrig nå någon slutgiltig sanning. Mänskliga framsteg bygger på en kritisk granskning och på öppenhet för nya idéer.
Kulturen, och därmed Östergötlands Länsmuseum, kommer att fortsätta vara en viktig del i den process som utvecklar människan, samhället och demokratin".


/Carina