tisdag 11 december 2012

Bygga i Sättuna

I dag har vi tagit beslut om översiktsplanen för Sättuna. När jag var uppe så sa jag så här:

I maj 2012 godkände Linköpings kommun att förslag till översiktsplan för Sättuna skulle ställas ut.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområde och den framtida begyggelseutvecklingen. I handlingen står det ”ett styrdokument som ger en helhetssyn genom att behandla och samordna långsiktiga frågor”.
Vidare gäller det att ta ställning till hur förfrågningar om att bygga bostäder i Sättuna ska hanteras.

Sättuna är en av de orter som finns utpekad i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping som Kommunfullmäktige antog i juni 2010. Med andra ord för 2,5 år sedan! På s. 23 nämns särskilda satsningar på attraktiva områden och på hållbar ortsstruktur.

Planen för Sättuna innebär att det skapas förutsättningar för byggande av ungefär 360 nya bostäder i området. Bostäder som vi i Linköping är i stort behov av!

Jag bifaller kommunstyrelsens förslag utifrån

1. Linköpings kommun förlorar invånare till Borensberg och Mantorp på grund av bostadsbrist. Med tanke på Ostlänken kommer vi nu också kunna konkurrera med boende fårn Mälarområdet, som ev. vill flytta till oss och sedan pendla!

2. Det är markägarna själva som lyft denna fråga – att få bygga i Sättuna

3. Området var från början ett fritidshusområde, likande det i Ekängen. Vill kommunen ha kontroll över utbyggnaden av området, utifrån att markägare vill sälja, behövs det en översiktsplan

4. Att öppna upp området för allmänheten! Idag anser jag att det är ett stängt område, med stora svårigheter att komma ner till stranden, och då är frågan om vi Linköping har råd med att ha denna ”pärla” bara för några enstaka linköpingsbor? Gör området tillgängligt för alla som vill vara vid Roxen.

5. Åkermarken och den areal som tidigare diskuterades har minskat!

6. Detta område kommer att bli ett område där jordbruk och boende existerar sida vid sida. Byggnation tar hänsyn till den landskapsbild som Roxen/Sättuna utgör tillsammans med det slättlandskap vi har i området.

7. Kollektivtrafiken – en säkrare och bättre väg till busshållplatsen på vägen till och från Vreta kloster. Ingen buss inne i området!

9. Karta s. 54 dagens handling; Här får fler komma till badet, en öppen strandväg och en ny väg till skolbussen.

/Carina