fredag 30 november 2012

Budgetfullmäktige 2012

Min inledning till Bildningsnämndens budget för 2013-2014

Vi går nu in i en ny budgetperiod. En tvåårsbudget för 2013-2014 med plan för 2015-2016. Det är en lång period och mycket kan hända under dessa år. Precis som det idag sker ute i världen med olika länders ekonomier. Och vi i Sverige kommer inte heller undan.


Nya siffror om varsel och nya siffror för arbetslösa, och då speciellt för ungdomar. Omvärldsbevakningen är otroligt viktigt i dagsläget och då kanske inte bara utifrån krassa ekonomisiffror utan utifrån hur världen mår och hur individerna mår. Vi har idag stora flyktingströmmar från olika delar av världen och till olika delar av Sverige. Och en del av dessa kommer även till Linköping!

Alliansen välkomnar alla till Linköping! Vi står beredda och klara för att möta ex. anhöriginvandringen från Somalia och vi har också en utökad beredskap för ytterligare ensamkommande flyktingbarn. Det är vi stola över och jag tror att de flesta partierna här i KF-salen är stolta över att vi kan hjälpa våra medmänniskor!

På Bildningskontoret är beredskapen hög, vi kan erbjuda alla en plats inom vuxenutbildningen, vi har korta köer till vår SFI och vi har bra gymnasieskolor med ett rikt utbud av program och inriktningar för våra ungdomar i Linköping men även för ungdomar från andra kommuner.

Däremot klarar vi inte av att ha ett utbud med alla program eller alla inriktningar, inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Men i det regionala arbetet, med Östsam, kan vi erbjuda våra ungdomar den utbildning de önskar, någonstans i Östergötland!
Vi vill ge våra ungdomar en bra utbildning, som gör dem klara till att gå direkt ut på arbetsmarknaden eller ger dem kunskaper för att gå vidare till högskolan/universitet/yrkeshögskolan. Varje elev/ungdom är unik!

Alliansen i Linköping ser till individen och ser också dess möjligheter.
Vi har stödresurser till de elever som behöver det men vi satsar även på elever som behöver lite mer att bita i, som ex. läsa matematik med olika svårighetsgrader och att redan under gymnasietiden läsa universitetskurser. Precis som vi har en del elever på grundskolan som läser en del på gymnasienivån!

Jag som folkpartist vill att kommunens ungdomar ska veta att alla gymnasieprogram är viktiga och att alla deras drömmar är möjliga, och den enda personen som kan sätta gränser är de själva!

Folkpartiet har genomfört ett antal reformer inom skolområdet. Och Alliansen i Linköpings kommun prioriterar elevernas skolverksamhet högt! Jag tror ni följde media under oktober månad och det är glädjande att se att Socialdemokraterna också tycker, att de frågor som vi då tog upp, är viktiga.
Lärarsekreterare, prioritering av elevhälsa och effektivisering av lärarnas administration, tre områden för att underlätta lärarens arbetsdag. Folkpartiet öppnar även upp nya karriärmöjligheter för våra lärare, och med ett lönepåslag kopplat till detta.

Jag har gett Bildningskontoret uppdrag att se över .

• Skollokalerna, omförhandla hyror så mycket det nu går och minska den totala ytan

• alla kostnader kring nämndens avtal och betalningsrutiner

• organisationen av Jobb- och Kunskapstorget och personalbehov

och till sist

• Ge skolorna uppdrag att se över sina kostnader för personal och den interna ekonomin

I samarbete med andra nämnder och med statliga myndigheter har Bildningskontoret i uppgift att se till att våra medborgare får den kunskap de behöver för att kunna gå vidare till studier eller till arbete.
Vi har idag lagt en bra grund för att fånga upp de personer, som av olika skäl inte riktigt är med ”på banan”, och då i samarbete med socialkontoret.

Kommunen har ett ansvar och detta ansvar tar vi på stort allvar. Men vi har inte resurser och möjligheter att hjälpa alla, utan måste då hänvisa vissa personer vidare. Och det är då främst till Arbetsförmedlingen som har det nationella arbetsmarknadsansvaret!

Som avslutning vill jag tacka alla som arbetar på Bildningskontoret och alla som arbetar ute på våra verksamheter.
Jag vill också tacka den borgerliga gruppen i BIN för det gedigna arbetet vi gjorde i början på 2012 med nämndens mål och prioriterade aktiviteter.