fredag 12 april 2013

Etablering i Utveckling 2015

I onsdags var det pessträff på Länsstyrelsen med Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland. Då gick vi igenom Länsrapporten 2012, som beskriver utgångsläget vid tecknandet av den regionala överenskommelsen, Etablering i Utveckling 2015.
Varje år ska det nu komma en ny rapport, totalt blir det 4 stycken, med en rapportering om hur det ser ut i länet.

Samma dag var denna debattartikel inne i Corren och vi som har skrivit den sitter på uppdrag i Integrationsrådet.

Integrationsrådet är en ledningsgrupp för den regionala samverkan. I ledningsgruppen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Kinda kommun, Linköpings kkommun, Motala kommun, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen. Gruppen leds av länets landshövding, Elisabeth Nilsson.

Syftet med ledningsgruppen är att på strategisk nivå diskutera och komma överens om insatser utifrån denna överenskommelse - Etablering i utveckling 2015, en regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

I ledningsgruppen lyfts utvecklingsbehov, problem och gemensamma utmaningar i mottagande av nyanlända. De som sitter i ledningsgruppen ska ha mandat att föra frågan vidare i sin egen organsiation.

Våra uppgifter är:
* Initiera gemensamma insatser och projekt utifrån överenskommelsens mål
* Sprida kunskap och förankra initiativ och resultat till undertecknande parter
* Samråda med andra aktörer i offentlig, privat och idéburen sektor
* Årligen följa upp överenskommelsen och genomförda insatser

Undertecknande parter är alla kommuner i Östergötland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Östsam, Landstinget och Länsstyrelsen

Fram till 2015 så är det dessa områden som vi fokuseras oss på:
Utbildning och praktik, Boende, Samhällsliv, Hälsa samt Barn och Unga

I Östsam och i alla kommuner har vi nu tagit beslut om permanent regional verksamhet av "Samhällsorientering på modersmål". Detta har under två år bedrivits som en försöksverksamhet men i februari 2012 så tog Linköpings kommun/Bildningsnämnden beslut om att det ska bli permanent - i linje med den överskommelse vi nu har med Länsstyrelsen.

Carina

torsdag 11 april 2013

"Släpp loss Ljunkans potential"

Ett svar på ett inlägg i Corren, från S, kommer här!

Vill berätta lite om deras 8-punktsprogram och det passar bättre här på bloggen tyckte jag. 

Motionärerna föreslår ett utvecklingsarbete med följande innehåll, kortfattat

1. ALG får en tydlig företagarprofil
2. Idrottsprofilen på ALG utvecklas
3. ALG öppnas för andra verksamheter på helg- och kvällstid
4. En blandad skola behålls med både högskole- och yrlesförberedande program
5. Uppdrag att utreda en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan som tar hänsyn till elevernas tidigare studieprestationer och studiebakgrund
6. Tillsammans med kommunstyrelsens personalutskott ta fram ett nytt förslag på ett omställningsprogram för ALG
7. Förläggning av ytterligare vuxenutbildning till ALG
8. Utöka yrkeslärarnas möjlighet till fortbildning

Det som blev besvarat var:
1, 4, 6 och 7

Det som blev bifallet var:
2 och 5

Det som blev avslaget var:
3 och 8

Totalt sett så blev det bara avslag på TVÅ av ÅTTA punkter!

Om vi då går tillbaks till debattartikeln, släpp loss Ljunkans potential!

Punkt 3, Redan 2009 avslogs en motion med liknande förslag. Vårt svar är fortfarande att de resurser som krävs för att öppna fler delar än vad som finns idag, inte finns i vår budget.

Budget för S är att " inom ram" ge Kultur- och Fritidsnämnden och Bildningsnämnden ett uppdrag där vi tillsammans ska inleda planering för att göra ALG till ett ungdomskulturellt centrum.
"Centret ska innehålla möteslokaler, aktiva föreningar, konstutställningar, dansuppvisningar och föreläsningar samt vara en mötespunkt där ungdomar kan träffas på sin fritid och ges möjlighet til att utöva och prova på fritidsaktiviteter"

Punkt 8, När det gäller fortbildning så kan inte nämnden påverka antalet platsr i forskarskolan/Universitet, och vi har inte heller egna resurser att fortbilda lärare

Ärendet och motionen från handling den 14/6 2012 hittar du här under och gå sedan i under ärende 12

Carina