fredag 13 september 2013

Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

"En skola som rustar med kunskap och undervisning av god kvalitet är grundläggande för att skapa likvärdiga livschanser och stärka sammanhållningen i vårt land. Att alla ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är även avgörande för jobben, löneutvecklingen och för att värna Sveriges konkurrenskraft"

Så börjar dagens promemoria från Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/36/29/0a4f4eca.pdf

Hur ska vi nå dit? Jo genom
1. Karriär för fler lärare, Fler karriärtjänster, Karriärtjänster till skolor i utanförskapsområden och En möjlig utvidgning av karriärtjänster även till förskolan

2. Fler lektioner i matematik genom att utöka undervisningstiden med en timme även för åk 4-6. Dessutom ska det fjärde året för gymnasieingenjörer permanentas!

3. Fler satsningar för en kunskapsskola, Fortbildningssatsning inom läs- och skrivutveckling, Lärarlyft II förlängs till 2016, Rektorslyft förlängs mewd ett år, Extra resurser till Skolverket för införandet av lärarlegitimationer, Statsbidrag för stimulerande av läxhjälp på skolorna, Speciallärarutbildningen får ytterligare 100 platser och Kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner tas bort för åk 6-9 och minskning åk 1-5

Vi behöver bra skolor och kunniga lärare till våra elever. Våra elever behöver lärare som vill fortsätta förmedla det som de är bästa på - förmedla kunskap. SÅ:
Mycket bra satsningar från Alliansen och från Folkpartiet!

Andra folkpartister som skriver:
http://liberalaanna.blogspot.se/2013/09/bra-larare-ska-ha-bra-betalt.html
http://odenjung.blogspot.se/2013/09/kraftig-satsning-pa-landets-larare.html

/Carinamåndag 9 september 2013

Statlig peng för GY11

Tack!
Äntligen har regeringen insett att vi i kommunen inte vinner något på GY11 och att det inte finns någon anledning att utifrån det ändra statsbidraget till kommunerna..

Linköpings kommun tar tacksam emot pengarna, men jag hade önskat att detta hade löst sig tidigare!
Bildningsnämnden klarar sig bra i Linköping eftersom kommustyrelsen gick in och täckte upp det som staten inte betalade. Men så tror jag inte att det fungerade i alla kommuner.
Däremot stämmer inte det som S säger, att uppsägningar av lärare bara beror på detta. Vi har färre elever i gymnasiet just nu och vi har elever som inte väljer yrkesprogrammen. Därför sker det vissa strukturförändringar på våra skolor idag.

Barnafödandet är nu på gång igen men det dröjer ett antal år innan dessa barn kommer upp i gymnasieåldern.
När det gäller yrkesprogrammen måste vi alla bli duktigare på att visa att detta är ubildningar som i högre grad leder till arbete....om man jämför med Samhällsprogrammet. Och att man får grundläggande behörighet till högskolan - propaganda som S kör stenhårt med!