söndag 11 oktober 2009

Lex Sarah för skolan

I ett inlägg på SVT, så informerar Jan Björklund om att lärare kan tvingas anmäla kollegor. Bra!

Vi i Linköping har redan Rutin för anmälan av kränkande behandling när personal kränker barn/elever inom barnomsorg, fritidsverksamhet och skola.
I denna handling finns dels lagreglering men även Vad som ska anmälas?, Vad är kränkning? och Vem ska anmäla?

Rutin för handläggning av anmälan säger:
* Så snart ansvarig arbetsledare fått kännedom om att vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha inträffat skall arbetsledare utreda uppgifterna

Här kan jag som anställd/uppdragstagare/praktikant göra en anmälan! Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer som fysisk, psykisk eller psykosocial kränkning ska utan dröjsmål kontakta sin arbetsledare!

I Linköping har vi också bra rutiner för långvarig och ogiltig frånvaro. I den enkät som Skolverket har skickat ut besvarades av Eva Hallerström, som är placerad på Barn- och Ungdomsnämnden som handläggare.

* Kommunen har sedan 2005 infört rutin för att bevaka skolplikten. Rutinen innebär att rektorer anmäler till 1:e skolsekreterare (Eva) frånvaro som är stor och ogiltig.
* Kommunen har infört en rutin för bevakning av elevplaceringar inom grundskolan.
* I kommunen finns en kommunövergripande organisation som går under beteckningen "Specialverksamheter". Där finns ett handledningsteam som utgör ett stöd för bl.a. elever med frånvaro.
* Ett skolanknytningsnätverk har inrättats för elevvårdspersonal...... för
att komma tillrätta med frånvaro.
* En "Samrådsgrupp i skolpliktsärende" har sedan 2005 inrättats.
* Socialtjänsten har startat en behandlingsform som kallas "Intensivt familjebaserat behandlingsarbete" som innebär att familjer med bl.a barn med
skolvägransproblematik får ett massivt stöd under en 1-årsperiod.

Corren har uppmärksammat det fina jobb som utförs. "Eva Hallerström har ett förflutet både inom socialtjänsten och skolvärlden. Därför är hon svårslagen på sitt arbete som rådgivare åt rektorer, barn och familjer för att få bukt med frånvaron i skolan"

Jag har pratat med Eva många gånger, både privat och som politiker och jag är mycket tacksam för att hon finns hos oss på BoU/Carina

Inga kommentarer: