tisdag 25 maj 2010

Radiodebatt i skolfrågor

Ja, nu är det i gång!

Vad kul det är att diskutera betyg med MP/V...... vad vill de egentligen?

Lägger in mitt anförande (2 min) och mitt slutord på 1,5 minuter skriver jag in för hand.
Skrev i hop det i morse på jobbet, men mailtrafiken fastnade på vägen...landstinget censurerade min fil!

Till skoldebatten den 25 maj

Folkpartiet är SKOLANS PARTI!

Vi ser till eleven som har behov av extra hjälp och vi ser till eleven som behöver mer stimulans.

Folkpartiet vill riva upp kommunaliseringen av skolan. Vi vill verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Skolverket har slagit fast att kunskapsresultaten har sjunkit och kommunaliseringen kan var en orsak!

Folkpartiet återinförde speciallärarutbildningen hösten 2008. Vi vill att eleven med särskilda svårigheter i svenska och matematik ska få rätt till extra undervisning. Prioriteringen måste vara att ge eleven baskunskaper: LÄSA-SKRIVA-RÄKNA

Vi har återinfört Lågstadieläraren! Erfaren lärare med gedigen lärarkunskap och många pedagogiska metoder har stor betydelse för elevens kunskapsinhämtning.
Folkpartiet vet att genom nationellt prov i åk 3 så upptäcks kunskapsbrister. Det är viktigt att vi satsar på undervisning i de lägre klasserna. Det är där som grunden läggs för vidare studier på gymnasiet.

Alliansen säger JA till tidigare betyg! I årskurs 5 och 6 börjar eleven förstå att hon blir bedömd av lärarna. Det är därför rimligt att hon också får veta vilka kriterier som bedömningen baseras på. Tidigare betyg är avgörande för att kunna sätta in rätt stöd men också för att ge en rättvis möjlighet att höja sitt betyg.
En lärare med lärarlegitimation är en lärare som ex. har behörighet att sätta betyg. Det är ett maktutövande och Folkpartiet inför nu en yrkeslegitimation för alla svenska lärare från 2012.

Folkpartiet vill införa engelska redan från första klass. Barn har lätt för att ta till sig nya språk och vi vill även att B-språk blir obligatorisk.

Och mina slutord:
Folkpartiet i Linköping vill verka för en förskola med hög kvalitet där förskollärarna har det pedagogiska ansvaret och där utvecklingsarbetet hålls levande.
Vi vill införa handlingsplaner för jämställdhet på samtliga förskolor. Genuspedagogerna är viktiga motorer i detta arbete men vi behöver gå vidare och öka antalet genuspedagoger och omfattningen av deras uppdrag.

Lärarna har nyckelrollen i skolan och deras insatser måste värderas högre. Lärartätheten behöver utökas både i grundskolan och i gymnasieskolan.
Folkpartiet i Linköping vill betona undervisningen bland lärarnas arbetsuppgifter. Vi vill också ge rektorerna större möjlighet att leda den pedagogiska utvecklingen i sina skolor.

I Linköping går färre elever över till universitet och högskolor jämfört med andra universitetsstäder.
Folkpartier anser att det behövs fler lärare med egen forskningserfarenhet i gymnasieskolan. Vi vill att antalet lektorer ska öka, för de behövs som inspirationskälla för både elever och lärarkollegor.

En god arbetsmiljö i skolan är viktig för både personal och elever. Alla vuxna i skolan har ett ansvar för att göra skolan till en trygg plats.
Folkpartiet i Linköping vill att skolorna har en fungerande mobbningsplan och att de kan erbjuda bra elevvård.

Nöjd med kvällen och med de 4 minuterna vi hade för argumentationen!/Carina

Inga kommentarer: